เกี่ยวกับเรา

บริษัท มิลเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด

บริษัท มิลเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2548 ให้บริการพัฒนาระบบงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ บริการพัฒนา ระบบเพื่อการติดต่อเชื่อม โยงข้อมูล ระหว่างระบบงานที่อยู่บนเครื่อง คอมพิวเตอร์ต่างประเภทกัน บริการบำรุงรักษา ระบบงาน บนเครื่อง คอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบเพื่อการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบงานเดิม เข้าสู่ฐาน ข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ติดตั้งและดูแลโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ บนเครื่อง คอมพิวเตอร์ เมนเฟรม เช่น Job Scheduler, CICS performance monitoring, Network Management เป็นต้น ทั้งนี้ยังรับปรึกษา ออกแบบ และวางระบบงานเพื่อรองรับกับ ความต้องการขององค์กร

โดยในปัจจุบันบริษัทได้รับความไว้วางใจให้ทำการพัฒนาระบบงานและบำรุงรักษาระบบต่างๆ ที่พัฒนาเป็นระบบงานหลักในการให้บริการแก่ลูกค้า ของหน่วยงานสำนักงาน ประกันสังคม (Outsourcing) ซึ่งมีจำนวน ลูกค้าเป็นจำนวนกว่า 10 ล้านคน จำนวน ข้อมูลในระบบ กว่าพันล้าน ข้อมูล มีรายการใช้งานบนระบบ Online มากกว่า 1 แสน รายการต่อวัน และจำนวนรายการบนระบบ Batch อีกกว่า 10 ล้านรายการต่อเดือน ทางด้านฮาร์ดแวร์บริษัทยังได้ทำระบบ IQueue ระบบบริหาร จัดการคิวอัตโนมัติ เป็นระบบบริหารจัดการ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับระบบงาน ที่เน้นในเรื่อง งานบริการและ การสร้างความพึงพอใจ ให้กับผู้ใช้บริการผ่านทางโมบายแอพ tablets (Mobile Application Android) เพื่อการบริหารจัดการและส่งเสริมระบบคิว อย่างมี ประสิทธิภาพ รวมถึงการเก็บข้อมูล Transaction เพื่อประเมิน ความสามารถ การให้บริการ และการวัดผลประสิทธิภาพ การทำงาน ของพนักงาน เพื่อให้สามารถพัฒนา งานการให้บริการ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว แก่ผู้ให้บริการ

“ด้วยวิสัยทัศน์ของเรา เราจึงให้ความสำคัญในด้าน “การให้บริการและดูแลลูกค้า” ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของเรา และยังสามารถนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอบสนองกับยุค Digital4.0 ทั้งในด้านเทคโนโลยีและการบริการ โดยเราพยายามสร้างนวัตกรรมการบริการ และการใช้เทคโนโลยีสื่อออนไลน์ที่เชื่อมต่อ เข้าถึงผู้รับบริการให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อความสะดวกในการใช้งานทุกที่ทุกเวลา”

vision

วิสัยทัศน์องค์กร

เป็นเลิศในด้านการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(The Best Service in Information Technolog)
[

Mission

พันธกิจองค์กร

ทีมงานบุคคลากรต้องมีประสิทธิภาพงานด้านการบริการเป็นเลิศ การร่วมงานต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม
MB’s Core Value

Clients focus

เราให้ความสำคัญสูงสุดกับลูกค้าด้วยการนำ
เสนอผลงานนวัตกรรมที่ปฏิบัติได้จริง ให้คำปรึกษาด้วยความซื่อสัตย์ที่จะช่วยให้
ธุรกิจของลูกค้าดำเนินไปอย่างราบรื่น
และมีประโยชน์กับองค์กร

Innovations

เราจะนำเสนอนวัตกรรมความรู้เชิงลึกของข้อมูลและการวิเคราะห์ในระดับสากล และใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

Collaboration

เราให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันเพื่อ
นำส่งมอบงานที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อ
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้จริง