บริการให้คำปรึกษา
PDPA(BY DESIGN)

ปัจจุบันเรื่องข้อมูลและการนําไปใช้เป็นเรื่องที่องค์กรไม่อาจมองข้ามได้อีกแล้ว การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีข้อมูล ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมพัฒนาขีด
ความสามารถให้กับองค์กรมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ก็ย่อมเพิ่ม“ความเสี่ยง” มหาศาลเป็นเงาตามตัว รวมถึงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการนําข้อมูลไปใช้ล้วนสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ๆทางธุรกิจให้กับองค์กรของท่าน การเตรียมตัว เตรียมความพร้อม ในเรื่องข้อมูล ไม่ว่าจะในแง่มุมใดๆ ล้วนมีความสําคัญอย่างยิ่งยวด ซึ่งเรื่องสําคัญในนั้นคือ ”ข้อมูลส่วนบุคคล”

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล มีคุณลักษณะและข้อกําหนดตกลงทางการนําไปใช้
ที่มีกติกาชัดเจน ซึ่งแม้แนวทางปฏิบัติในประเทศไทยอาจะยังไม่ชัดเจนนัก แต่เหนือสิ่งอื่นใดที่ทีมของพวกเราเชื่อก็คือ”การเตรียมความพร้อมย่อมดีกว่า การรอโดยไม่ขยับตัวทําอะไร” ทีมงานของเราจึงตั้งใจ ที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
เพื่อช่วยท่านและองค์กรของท่านในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ ด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง มากกว่าผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป

การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ย่อมเกิดผลกระทบต่อเนื่องกับการทําธุรกิจในระยะยาว ดังนั้นการเริ่มต้นเตรียมความพร้อมที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจ จึงเป็นเรื่องที่สําคัญ และเป็นแก่น
แท้สําหรับองค์กร ในการจัดการอย่างแท้จริง

MB PERSONAL DATA VALUE
จึงออกแบบ รูปแบบการวางแผนการบริหารจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้หลักการอ้างอิง จากทั้ง GDPR ของยุโรป และ PDPA ของไทย ดังนั้น
องค์กรของท่านจะได้เตรียมความพร้อมอย่างแท้จริง อันเป็นรากฐานสําคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สําคัญในระยะยาว เพราะหากการรอโดยไม่ลง
มือทําอะไร ความเร่งรีบอาจบีบบังคับ ให้นโยบายมีความผิดพลาด ล่าช้า และนั่นย่อมหมายถึง ความเสียเปรียบทางธุรกิจ
โมดูลต่างๆ ของเรา สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับ องค์กร และหน่วยงานของท่าน หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับมาหาเรา เพื่อ
เราจะขอนัดหมาย และแสดงภาพต่างๆ ให้ชัดเจนขึ้น เพราะเราเชื่อมันว่า By Design ย่อมสร้าง Impact ให้กับองค์กรของท่านได้อย่างแท้จริง