บริการให้คำปรึกษา
Data governance

บริการให้คำปรึกษาและเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการ Data Governance ด้วยมาตรฐาน Framework ตามแบบสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(สพร.) และFramework จากรูปแบบที่ได้รับความสำเร็จในต่างประเทศ เช่น ISO 27001 และ ISO 27701 เป็นต้น รวมถึงการจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคล
ในองค์กรของท่าน