ธรรมาภิบาลข้อมูล(Data Governance)

11 Feb 2021

ธรรมาภิบาลข้อมูล(Data Governance) คือระเบียบและแนวทางปฎิบัติต่อข้อมูลเสมือนหนึ่งเป็นสินทรัพย์องค์กร ซึ่งเกี่ยวพันกับกระบวนการบริหารจัดการที่จะพัฒนาการใช้ประโยชน์จากข้อมูล รักษาความปลอดภัยและความลับ รวมถึงการยกระดับคุณค่าทางธุรกิจของข้อมูลในฐานะที่เป็นสินทรัพย์องค์กร โดยผสมผสานการทำงานระหว่าง ทรัพยากรบุคคล รูปแบบการปฎิบัติงานและนโยบาย ภายในองค์กร มาบูรณาการณ์กันเพื่อจุดประสงค์ที่จะสร้างคุณค่าจากการนำข้อมูลอันเป็นสินทรัพย์ขององค์กรไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์เบื้องต้นของการทำธรรมาภิบาลข้อมูล

 • เพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ
  อาทิ ข้อมูลทางการเงิน การวางแผนทรัพยากรองค์กร และทรัพยากรบุคคล มิให้ถูกปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงโดยมิชอบ
 • เพื่อป้องกันข้อมูลที่สุ่มเสี่ยงของลูกค้า
  อาทิ ข้อมูลบัตรเครดิต เลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตน รวมถึงข้อมูลทางลิขสิทธิ์ขององค์กร อย่างเช่น รายชื่อลูกค้าแผนการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงขั้นตอนการป้องการภัยคุกคามจากทั้งภายใน และภายนอก
 • เพื่อให้ได้รับคุณค่าสูงสุดจากข้อมูลขององค์กร
  โดยสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการทำกลยุทธ์ธุรกิจแบบมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ข้อสังเกต :: แม้ข้อมูลนั้นจะมีคุณค่ามหาศาลกับองค์กร แต่ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงอันยิ่งใหญ่เช่นกันเพราะความด้อยคุณภาพในจัดการกับข้อมูลเป็นที่มาของการนำข้อมูลที่ไร้คุณภาพไปใช้ตัดสินใจทางธุรกิจรวมถึงสร้างช่องโหว่มากมายในระบบข้อมูลจนถูกทำลายให้เสียหาย และถูกโจรกรรม

ประโยชน์ของธรรมาภิบาลข้อมูล
จะช่วยในองค์กรผ่อนแรงในการทำความสะอาด และจัดระเบียบข้อมูล เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูล จนสามารถสร้างสรรค์การบริการที่ดีกว่าเดิม เพิ่มความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการ ดูแลบังคับใช้กฎ ระเบียบ สร้างรายงานการปฎิบัติงานที่ง่ายขึ้น และริเริ่มให้เกิดนวัตกรรมจากการทำงาน รวมไปถึงทัศนคติและแนวคิด ในการดึงข้อมูลมาใช้ผสมผสานกับการทำงานอย่างเป็นระบบ และสุดท้าย ประโยชน์ในด้านมุมมมองที่มีต่อข้อมูลของทีมงานในองค์กรที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดกระบวนการนำข้อมูลมาแปลงเป็นคุณค่า
ให้กับองค์กรต่อไป

ผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรม

 • พัฒนาการความเชื่อมั่นในรายงานต่างๆ ขององค์กรที่เพิ่มขึ้น
 • ข้อมูลที่ถูกนำมารายงงานจากทุกหน่วยงาน มีความถูกต้องแม่นยำ
 • สร้างความปลอดภัยของข้อมูลที่ทั้งเหมาะสมกับองค์กร และให้ความเชื่อมั่นให้กับผู้ตรวจสอบ และองค์กรกำกับดูแลต่างๆ
 • พัฒนาปรับปรุงการจำแนกลูกค้า และผู้รับบริการ ได้เหมาะสม แม่นยำ กับแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
 • สร้างผลกระทบที่ทรงคุณค่าโดยตรงกับ หัวใจหลักของการบริหารองค์กรคือ เพิ่มรายได้, ลดต้นทุน, และลดความเสี่ยงด้านต่างๆ

ข้อสังเกต :: ธรรมาภิบาลข้อมูลนั้นเป็นเรื่องของการบริหารจัดการ
และสร้างพฤติกรรมของทรัพยากรบุคคลเป็นสำคัญ

เรียบเรียงจาก
“The IBM Data Governance Unified Process”
Author: Sunil Soares,
First Printing—September 2010 © 2010 IBM Corporation. All rights reserved.
MC Press Online, LLC Corporate Offices P.O. Box 4886 Ketchum, ID 83340-4886 USA
ISBN: 978-158347-360-3

sheare