Cloud Backup  Services

Cloud Backup Services

Cloud Backup Services บริการ Backup on Cloud ออกแบบมาสำหรับองค์กรที่ต้องการให้ระบบ IT ทำงานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อระบบประสบเหตุจากภัยคุกคามต่าง ๆ รองรับแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ใช้งานสะดวก สามารถจัดการไฟล์ได้บน Cloud server เหมือนกับ premise server และมี Cloud Data...
ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร สำคัญแค่ไหน

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร สำคัญแค่ไหน

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร สำคัญแค่ไหน เมื่อการทำงานกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปโดยใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาลเป็นเสมือนทรัพยากรพื้นฐานที่สำคัญขององค์กร สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ที่มากับการใช้ข้อมูลก็คือ ความรับผิดชอบที่ต้องเพิ่มมากขึ้นกับข้อมูล...
กลยุทธ์ด้านข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นกับทุกองค์กร

กลยุทธ์ด้านข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นกับทุกองค์กร

กลยุทธ์ด้านข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นกับทุกองค์กร ทันทีที่เราเริ่มตระหนักว่าข้อมูลของเราเสมือนหนึ่งเป็นทรัพยากรพื้นฐานทรงคุณค่า สิ่งที่ตามมาคือการจัดทำกลยุทธ์ต่างๆ ด้านข้อมูล ซึ่งทั้งหมดย่อมเกี่ยวพันกับความเข้าใจเรื่องข้อมูลในแง่มุมต่างๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ...
ธรรมาภิบาลข้อมูล(Data Governance)

ธรรมาภิบาลข้อมูล(Data Governance)

ธรรมาภิบาลข้อมูล(Data Governance) ธรรมาภิบาลข้อมูล(Data Governance) คือระเบียบและแนวทางปฎิบัติต่อข้อมูลเสมือนหนึ่งเป็นสินทรัพย์องค์กร ซึ่งเกี่ยวพันกับกระบวนการบริหารจัดการที่จะพัฒนาการใช้ประโยชน์จากข้อมูล รักษาความปลอดภัยและความลับ...
ขั้นตอนวงจรกระบวนการ Business Analytics ผ่านบทบาท และหน้าที่ ของทีมงาน

ขั้นตอนวงจรกระบวนการ Business Analytics ผ่านบทบาท และหน้าที่ ของทีมงาน

ขั้นตอนวงจรกระบวนการ Business Analytics ผ่านบทบาท และหน้าที่ ของทีมงาน องค์กรใหญ่ที่เริ่มทำการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ จนถือว่าเป็นองค์กรที่สามารถสร้างความสำเร็จในกระบวนการทำการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง จะสามารถสร้างสิ่งใหม่ที่ทรงคุณค่าให้กับองค์กร...